REFERENCE

PROJEKTI PODJETJA:

 •     Projektiranje  PGD,PZI Škofjeloške obvoznice z deviacijami in rekonstrukcijami priključnih cest za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje in ureditev krožnega križišča na regionalni cesti R3-615 v Mirnu  za investitorja Občino Miren Kostanjevica
 •     Projektiranje obnove ceste R3-614 skozi Bilje za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Izdelava Lokacijskega načrta, in projektiranje PGD in PZI dostopne ceste na center za ravnanje z odpadki v Stari Gori
 •     Projektiranje PGD in PZI projektov in pridobitev gradbenega dovoljenja izgradnje Vrtojbenske obvoznice z deviacijami in rekonstrukcijami priključnih cest za investitorja Občino Miren - Kostanjevica
 •     Projektiranje  PGD in PZI Vrtojbenske obvoznice z deviacijami in rekonstrukcijami priključnih cest za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje  PGD,PZI Škofjeloške obvoznice z deviacijami in rekonstrukcijami priključnih cest za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje  PGD, PZI projekta ceste G2-103 odsek 1008 Ušnik- Plave od km 17.000 do km 18.000 skozi Deskle za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje PGD, PZI projekta ceste R2-402 odsek 1465 Gojače -Šmartno od km 0.200 do km 0.760 za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje PGD,PZI Solkanske  obvoznice -območje krožišča s priključnimi kraki za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje idejnega projekta ceste G2-103 odsek 1008 Ušnik- Plave od km 17.000 do km 18.000 skozi Deskle za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje PGD,PZI ureditve prehoda za pešce in avtobusnega postajališča na cesti G1-6 Pivka-Ilirska Bistrica na lokaciji Šmihel za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje PGD,PZI ureditve prehoda za pešce na cesti G1-7odsek 354Obrov -Kozina v naselju Hrpelje za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje PZI projekta obnove asfaltnega dvorišča v okviru izgradnje nove polnilnice za investitorja Fructal d.d.
 •     Projektiranje križišča med ulico Tolminskih puntarjev in Gregorčičevo ulico za investitorja Mestna občina Nova Gorica
 •     Projektiranje PZI sanacije povezovalne ceste med pregrado HE Moste in elektrarno HE Moste za investitorja IRMA d.o.o. Ljubljana
 •     Projektiranje naprav in ukrepov za umirjanje prometa pred centralnim vrtcem, osnovno šolo Frana Erjavca in križiščem med Kidričevo in Trubarjevo ulico v Novi Gorici za investitorja Komunala Nova Gorica d.d.
 •     Projektiranje PGD,PZI križišča ulice XXX.divizije in Vojkove ulice(G2-103) v Novi Gorici za investitorja Mestna občina Nova Gorica
 •     Projektiranje preureditve parkirišča pri nadzidavi kegljišča v novi Gorici za investitorja Mestna občina Nova Gorica
 •     Projektiranje ureditve parkirišča ob skladišču Merkator-Goriške d.d. ob ulici Nikola Tesla v Šempetru za investitorja Mercator Goriška d.d.
 •     Idejni projekt ureditve novega parkirišča za osebna vozila ob Gortanovi ulici v Novi Gorici za investitorja Dom upokojencev Nova Gorica
 •     Projektiranje PZI sanacije občinske ceste Livek - Avsa za investitorja Občina Kobarid
 •     Projektiranje prometne ureditve centra Šempetra za investitorja Občina Šempeter-Vrtojba
 •     Projektiranje križišča Vojkove ulice(G2-103) in ulice XXX.divizije v Novi Gorici za Mestno občino Nova Gorica
 •     Projektiranje obvoznice Renče II.del  za  investitorja Mestna občina Nova Gorica
 •     Projektiranje  rekonstrukcije ceste skozi predor Panovec za investitorja Ministrstvo za promet     in zveze
 •     Projektiranje Vrtojbenske obvoznice s križiščem za investitorja Goriški vodovodi d.d. 
 •     Projektiranje Vrtojbenske obvoznice s križiščem za investitorja Občina Šempeter - Vrtojba
 •     Projektiranje Ceste in zidov v območju mostu čez potok Mržljak na Glavni cesti G1-6 Ilirska Bistrica-Jelšane za investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje parkirišča za osebna vozila na podjetju Iskra Avtoelektrika v Šempetru za investitorja Iskra Avtoelektrika
 •     Projektiranje obnove infrastrukturnih objektov pri popotresni sanaciji v občini Kobarid za inestitorja občina Kobarid
 •     Projektiranje  rekonstrukcije ceste GII-103 Solkan-Plave  za investitorja Ministrstvo za promet     in zveze
 •     Projektiranje vhoda na centralno odlagališče odpadkov Stara Gora v  Mestni občini Nova Gorica za investitorja Komunala d.d. Nova Gorica
 •     Projektiranje Šempetrske obvoznice s križiščem rondo v Rožni dolini za investitorja     DARS d.d. 
 •     Projektiranje rekonstrukcije in obnove povezovalne ceste med magistralno cesto M10-5     in avtocestnim priključkom Vogrsko za investitorja DARS d.d.
 •     Projektiranje rekonstrukcije križišča obvoznica Šempeter -Kmetijska šola za investitorja     DARS d.d.
 •     Projektiranje rekonstrukcije ceste  R387 Kalce -Col za investitorja Ministrstvo za promet     in zveze
 •     Projektiranje povezovalne ceste od naselja Podmark do križišča z obvoznico Šempeter      za investitorja Mestna občina Nova Gorica
 •     Projektiranje rekonstrukcije magistralne ceste M 10-5 od Podnanosa do Vipave za     investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje rekonstrukcije magistralne ceste M 10-5 skozi Podnanos za     investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje rekonstrukcije magistralne ceste M 10-5 skozi od Potoč do Vrtovina za     investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje rekonstrukcije regionalne ceste R 314  Praprotno - Selce za investitorja     Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje rekonstrukcije regionalne ceste R 308 Godovič-Črni vrh za investitorja     Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje sanacije podora na magistralni cesti M10-10 v Tolminu za investitorja     Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje rekonstrukcije magistralne ceste M10-10 odsek 1036 od km 3,0 do km 4,0 za     investitorja Ministrstvo za promet in zveze
 •     Projektiranje rekonstrukcije regionalne ceste R301 na Bazari za investitorja Ministrstvo     za promet in zveze
 •     Projektiranje rekonstrukcije križišča Erjavčeve in Delpinove ulice v Novi Gorici za     investitorja Mestna občina Nova Gorica
 •     Projektiranje preplastitve ceste  R308 Črni vrh -Col za investitorja Ministrstvo za promet     in zveze
 •     Projektiranje sanacije plazovitega odseka ceste na Erzelj za investitorja Komunalno     stanovanjsko podjetje Ajdovščina
 •     Projektiranje PGD,PZI Vodopivčeve ulice v Kromberku za investitorja Mestna občina      Nova Gorica
 •     Projektiranje PGD,PZI rekonstrukcije lokalne ceste Vogrsko - Volčja Draga za investitorja Mestno občino Nova Gorica
 •     Projektiranje PGD, PZI projekta rekonstrukcije ceste skozi Bilje za investitorja Občina     Miren -Kostanjevica
 •     Projektiranje PGD,PZI Obračališče mestnega avtobusa v Solkanu  in ureditve pasu za     leve zavijalce  na R301 za investitorja Mestna občina  Nova Gorica 
 •     Projektiranje idejnega projekta  križišča pred občino Miren v Mirnu za investitorja občina     Miren - Kostanjevica
 •     Projektiranje parkirišča ob Vojkovi ulici v Solkanu za investitorja Mestno občino Nova Gorica
 •     Projektiranje prometne ureditve Kidričeve ulice v Novi Gorici za investitorja Komunala Nova Gorica d.d.
 •     Projektiranje prometne ureditve Erjavčeve ulice v Novi Gorici za investitorja Komunala      Nova Gorica  d.d.
 •     Projektiranje prometne ureditve Cankarjeve ulice v Novi Gorici za investitorja Komunala      Nova Gorica  d.d.
 •     Idejni projekt  rekonstrukcije magistralne ceste do MMP Vrtojba v okviru projekta novega     industrijskega tira za investitorja Tiring d.o.o.
 •     Izdelava idejnega projekta do centralnega odlagališča odpadkov in novopredvidenega  letališča na Ajševici za investitorja Mestno občino Nova  Gorica
 •     Izdelava lokacijske dokumentacije za rekonstrukcijo ceste R 301 na Bazari
 •     Izdelava lokacijske dokumentacije za rekonstrukcijo ulice XXX.divizije in križišča z     regionalno cesto R301 za investitorja Mestno občino Nova Gorica
 •     Izdelava PGD,PZI rekonstrukcije ceste R321-E Gobovče-Črnivec v okviru sanacije  mostu     čez Peračico za investitorja  Ministrstvo za promet in zveze
 •     Izdelava PGD,PZI rekonstrukcije ceste R313 Prem-Obrov v okviru sanacije  mostu     čez reko Reko v Spodnji Bitnji za investitorja  Ministrstvo za promet in zveze
 •     Izdelava projekta preplastitve lokalne ceste L7506 Breginj-Logje za investitorja Občina     Kobarid
 •     Izdelava projekta preplastitve lokalne ceste L7516 Ladra-Smast-Vrsno za investitorja     Občina Kobarid
 •     Izdelava projekta preplastitve krajevne ceste  Drežnica - Magozd za investitorja     Občina Kobarid
 •     Izdelava projekta preplastitve krajevne ceste  Drežnica - Magozd za investitorja     Občina Kobarid

IPOD d.o.o. / Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica / T: 386 (5) 333 39 70, F: 386 (5) 333 39 71 / E: info@ipod.si / Spletna stran ne vsebuje piškotkov!
T: (05) 333 39 70
F: (05) 333 39 71
E: info@ipod.si