DEJAVNOSTI

1.    PRIPRAVA OBJEKTOV

 •     Glede na želje in zahteve investitorjev iskanje najprimernejše lokacije
 •     Izdelava idejnih rešitev z grobo oceno stroškov investicije
 •     Izdelava stroškovnih ocen po posameznih zvrsteh (energetika, logistika, gradnja)   
 •     Izdelava elaboratov o upravičenosti investicije
 •     Priprava finančne konstrukcije
 •     Priprava listin in vodenje upravnega postopka

2.    GEODETSKE STORITVE

 •     Pridobitev podatkov iz evidenc zemljiškega katastra
 •     Izdelava geodetskih načrtov za pripravo projektne dokumentacije
 •     Izdelava geodetskih načrtov izvedenih objektov
 •     Vnos komunalnih naprav v kataster komunalnih evidenc
 •     Urejanje parcelnih meja
 •     Parcelacija
 •     Sprememba v vrsti rabe
 •     Vnos objekta v kataster zemljišč in kataster stavb
 •     Komasacije zemljišč

3.    NAČRTOVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 •    Izdelava vse projektne dokumentacije:

˘    Prometne študije
˘    Načrtovanje mestnih in daljinskih cest, obnove in rekonstrukcije cest
˘    Načrtovanje kompleksnih križišč, krožnih križišč, semaforiziranih križišč
˘    Načrtovanje parkirišč, parkirnega sistema, opreme parkirišč
˘    Načrt prometne ureditve zazidalnih in industrijskih kompleksov
˘    Načrtovanje umirjanja prometa
˘    Načrtovanje peš poti, kolesarskih stez in poti
˘    Načrtovanje ureditev javnega prometa
˘    Načrt ureditve priključkov na državne ceste
˘    Načrt ureditve prometnih zapor na avtocestah, državnih in občinskih cestah
˘    Načrti sanacije plazov, usadov in podorov
˘    Meteorna in fekalna kanalizacija z pripadajočimi hidravličnimi izračuni
˘    Izdelava gradbene situacije, izdelava višinske ureditve
˘    Čistilne naprave
˘    Javni vodovod
˘    Toplovodi, vročevodi
˘    Plinska omrežja
˘    NN in VN električno omrežje
˘    TKK omrežje
˘    Transformatorske postaje

4.    IZDELAVA PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

 •    Izdelava vseh zvrsti in faz projektne in tehnične dokumentacije v skladu z zakonom o graditvi objektov ter v skladu s tehničnimi predpisi in normativi za stanovanjske, poslovne, industrijske in ostale objekte

˘    Krajinska arhitektura
˘    Zunanja ureditev
˘    Arhitektura
˘    Gradbene konstrukcije z statičnimi izračuni, z armaturnimi ter opažnimi načrti
˘    Strojne napeljave, naprave ter oprema
˘    Električne napeljave, naprave ter oprema
˘    Projekt notranje opreme

5.    IZDELAVA ELABORATOV IN POROČIL

 •     Izdelava vseh zvrsti elaboratov, ki so zahtevani za posamezno specifično področje oz. objekt:

˘    Tehnološki elaborati
˘    Elaborati vpliva na okolje
˘    Elaborat varstva pri delu
˘    Elaborat varstva pred požarom

6.    VODENJE IN NADZOR OBJEKTOV

 •     Izdelava razpisne dokumentacije
 •     izvedba razpisa in pridobitev ponudb
 •     analiza ponudb in izdelava končnega poročila
 •     priprava koncepta ter sodelovanje pri sklenitvi izvajalske pogodbe
 •     koordinacija in vodenje nadzora za vse zvrsti in faze izvajanja
˘    nadzor nad kvaliteto izvedenih del
˘    nadzor nad uporabo predpisov, standardov, normativov in norm kvalitete
˘    nadzor nad izvajanjem del v skladu z izdelano PZI projektno dokumentacijo
˘    nadzor nad spoštovanjem dogovorjenih rokov izgradnje
˘    potrjevanje začasnih obračunskih situacij
˘    izvedba končnega obračuna objekta
 •     organiziranje in vodenje tehničnega pregleda
 •     pridobitev uporabnega dovoljenja

7.    PRIMOPREDAJA OBJEKTA

 •     Organiziranje kvalitativnega pregleda in primopredaja objekta med pogodbenim izvajalcem del ter investitorjem
 •     spremljanje objektov v času poizkusnega obratovanja, analiza pomanjkljivosti ter organizacija odprave napak
 •     sodelovanje pri izročitvi objekta naročniku in končnemu uporabniku
 •     priprava finančnega zaključka objekta, predaja garancij, izjav ter ostalih pripadajočih listin


IPOD d.o.o. / Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica / T: 386 (5) 333 39 70, F: 386 (5) 333 39 71 / E: info@ipod.si / Spletna stran ne vsebuje piškotkov!
T: (05) 333 39 70
F: (05) 333 39 71
E: info@ipod.si